O nas

Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzona przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła. Placówka przeznaczona jest statutowo dla 30 chłopców w wieku od 10 do 18 lat. W przypadkach uzasadnionych kontynuowaniem nauki, sytuacja środowiskową, materialną lub losową pobyt wychowanka w Domu może być przedłużony, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

Obecnie w placówce przebywa 21 wychowanków w wieku od 10 do 18 lat. Młodsi wychowankowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Mietniowie, a następnie kontynuują naukę w Gimnazjum w Dobranowicach. Najstarsi chłopcy kontynuują naukę w Liceum w Wieliczce i w Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Wieliczce i Krakowie.

Dom Dziecka zapewnia wychowankom całodobową opiekę wszechstronne wychowanie. Dzieci uczone są samodyscypliny, samodzielności i odpowiedzialności za swoje zachowanie poprzez jasno sformułowane zasady funkcjonujące w placówce.

Wyrównywane są deficyty rozwojowe wychowanków, poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływania wychowawczego. Wychowankowie przygotowywani są do samodzielnego życia przez stopniowe zwiększanie obowiązków.

W placówce funkcjonuje Regulamin i Statut, których treść podawana jest na początku każdego roku szkolnego wychowankom. Metody wychowawcze stosowane w placówce są zgodne z prawem i polegają przede wszystkim na stosowaniu nagród i kar przewidzianych Regulaminem, indywidualnych rozmowach, mobilizacji poprzez dodatkową nagrodę. W placówce działa samorząd w postaci wybieranego przez wychowanków Starosty.

Praca wychowawcza koncentruje się na sprawach opiekuńczo-wychowawczych i kompensacji braku rodziców. Ponadto placówka współpracuje z rodzinami wychowanków, stara się podtrzymywać kontakty pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Od 1 września 2003 roku działa stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, który średnio zbiera się dwa razy w roku.

W placówce organizowane są różnego rodzaju imprezy. Do naszego domu zapraszamy wiele osobistości życia kulturowego i sportowego. Naszą Placówkę w ostatnich latach odwiedzili: Kamil Stoch,Tomasz Adamek, Artur Szpilka. Zgłaszają się do nas szkoły z propozycjami różnorodnych zajęć. Do ostatnich należą zajęcia profilaktyczne przeprowadzone przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce „Odblaskowa wiadomość”. Ponadto do naszej placówki przyjeżdża zaprzyjaźniona grupa dzieci i młodzieży z Trzemeśni, która co roku wystawia Jasełka.
W placówce kładzie się duży nacisk na wychowanie katolickie. Wychowankowie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii i nabożeństwach okolicznościowych, jak i w codziennych krótkich modlitwach w Kaplicy Domu Dziecka.

Organizowane są zajęcia specjalistyczne z psychologiem i logopedą, oraz zajęcia dodatkowe: kulturalno-oświatowe i sportowe. Organizowane są wyjścia do kina, na basen oraz raz w tygodniu korzystają z hali sportowej (w okresie zimowym), dwa razy w tygodniu prowadzone są treningi piłki nożnej z trenerem Inter Campus. Na terenie placówki działa kółko: sportowe, plastyczne, teatralne, kulinarne, filmowe i muzyczne. Od kilku lat wychowankowie uczęszczają również na lektorat języka angielskiego i niemieckiego, który w naszym domu nieodpłatnie prowadzi pani Anna Hindmarsh.